Ontdek alle categorieën

In welk jaar werd de euro de officiële munteenheid van Nederland?

✓2002c 2007b 2001d 1999

Als er veel aanbod van arbeid is in verhouding tot de vraag, spreken we van...

a een grote arbeidsmarkt✓een ruime arbeidsmarktc een kleine arbeidsmarktd een krappe arbeidsmarkt

Onder de beroepsbevolking wordt verstaan...

✓Werkenden en werklozen tussen 15 en 75 jaarb Werkenden en werklozen tussen 15 jaar en de AOW-leeftijdc Totale bevolking tussen 15 en 75 jaar min alle werklozend Totale bevolking tussen 15 en 75 jaar min alle werkenden

Wat wordt bedoeld met het begrip 'inflatie'?

a Een daling van de prijzenc Een stijging van de werkgelegenheid✓Een stijging van de prijzend Een daling van de werkgelegenheid

Welke van de volgende is een belangrijke economische indicator voor de gezondheid van een land?

a Bruto Nationaal Gelukc Levensverwachting✓Bruto Nationaal Productd Onderwijsniveau

Wat is de rol van de Centrale Bank in een land?

a Het afdwingen van belastingen✓Het reguleren van de geldhoeveelheidb Het uitvoeren van buitenlands beleidd Het organiseren van verkiezingen

Welk type markt wordt gekenmerkt door veel aanbieders en weinig vraag?

a Monopoliec Oligopolieb Monopsonie✓Perfecte concurrentie

Wat is de naam van de economische theorie die pleit voor minimale overheidsinterventie in de markt?

a Socialismec Keynesiaanse economieb Communisme✓Liberalisme

Wat wordt bedoeld met het begrip 'BBP'?

a Buitenlands Bruto Product✓Bruto Binnenlands Productb Bruto Nationaal Productd Buitenlandse Bruto Productie

Welk economisch concept verwijst naar de situatie waarin de prijzen van goederen en diensten dalen?

a Stagflatie✓Deflatieb Inflatied Hyperinflatie

Wat is het verschil tussen micro-economie en macro-economie?

✓Micro-economie bestudeert individuele markten; macro-economie bestudeert de economie als geheelc Micro-economie bestudeert de economie als geheel; macro-economie bestudeert individuele marktenb Er is geen verschil tussen micro-economie en macro-economied Micro-economie en macro-economie zijn hetzelfde

Wat is het belangrijkste doel van een monopolist?

✓Maximaliseren van winstc Minimaliseren van prijzenb Bevorderen van concurrentied Maximaliseren van consumentenvoordeel

Welke indicator meet de gemiddelde prijsverandering van een mandje consumentenproducten en -diensten?

✓Consumentenprijsindex (CPI)c Bruto Nationaal Product (BNP)b Producentenprijsindex (PPI)d Bruto Binnenlands Product (BBP)

Wat wordt bedoeld met het begrip 'rentetarieven'?

a De prijs van goederen en diensten✓De prijs van leningen en kredietenb De prijs van aandelen op de beursd De prijs van vastgoed

Wat wordt bedoeld met het begrip 'rentetarieven'?

a De prijs van goederen en diensten✓De prijs van leningen en kredietenb De prijs van aandelen op de beursd De prijs van vastgoed

Wat is een oligopolie?

a Een marktvorm met één aanbieder✓Een marktvorm met weinig aanbiedersb Een marktvorm met veel aanbiedersd Een marktvorm zonder aanbieders

Wat is de naam van de economische theorie die stelt dat de overheid actief moet ingrijpen in de economie om stabiliteit te waarborgen?

a Liberalismec Socialisme✓Keynesiaanse economied Communisme

Welke term beschrijft de situatie waarin de vraag naar een goed groter is dan het aanbod?

a Overaanbodc Evenwichtb Vraagoverschot✓Vraagtekort

Wat is het doel van mededingingswetgeving?

a Bevorderen van monopolies✓Voorkomen van oneerlijke concurrentieb Beperken van consumentenkeuzed Bevorderen van prijsstijgingen

Welk begrip beschrijft de kosten die niet direct veranderen met de hoeveelheid geproduceerde goederen of diensten?

a Variabele kostenc Totale kosten✓Vaste kostend Opportunitykosten

Wat is het verschil tussen nominale en reële rentetarieven?

a Nominale rentetarieven houden rekening met inflatie; reële rentetarieven niet✓Reële rentetarieven houden rekening met inflatie; nominale rentetarieven nietb Nominale rentetarieven zijn altijd hoger dan reële rentetarievend Er is geen verschil tussen nominale en reële rentetarieven

Wat is een belangrijke functie van financiële markten?

a Het bevorderen van inflatiec Het vergroten van ongelijkheid✓Het vergemakkelijken van handel in financiële activad Het verminderen van de geldhoeveelheid

Welk type werkloosheid treedt op wanneer mensen tijdelijk zonder werk zitten tussen twee banen?

a Seizoenswerkloosheid✓Wrijvingswerkloosheidb Structurele werkloosheidd Cyclische werkloosheid

Wat is de naam van de index die de gemiddelde prijs van goederen en diensten in een bepaalde periode meet?

a Producentenprijsindex (PPI)✓Consumentenprijsindex (CPI)b Bruto Binnenlands Product (BBP)d Loonindex

Wat is de wet van vraag en aanbod?

a De prijs daalt als de vraag stijgtc De prijs stijgt als het aanbod stijgtb De prijs daalt als het aanbod stijgt✓De prijs stijgt als de vraag stijgt

Wat wordt bedoeld met de term 'opportunitykosten'?

✓De kosten van een gemiste kans wanneer een keuze wordt gemaaktc De kosten van een productieprocesb De kosten van het kopen van goederen en dienstend De kosten van arbeid

Wat is de naam van het economische systeem waarbij de overheid de productiemiddelen bezit en de economie controleert?

✓Socialismec Kapitalismeb Communismed Liberalisme

Wat is het doel van belastingen in een economie?

a Het verminderen van de koopkracht van consumenten✓Het financieren van overheidsuitgavenb Het bevorderen van inflatied Het vergroten van de werkloosheid

Hoeveel hamburgers verkoopt Mc Donalds per seconde?

✓75b 1500c 200d 30

Welk land produceert na Nederland de meeste drop?

✓Spanjeb Belgiec Duitslandd Frankrijk

Probeer gratis, zonder account.